Letters
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 
Index of montenet home page
 
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Branko Hajdukovic        
“PUTEVIMA KRALJA NIKOLE“
    
KRALJEVSKA TRKA AFIRMISANA U SVIJETU

 Me|unarodna biciklisti~ka trka "Putevima Kralja Nikole" je velika sportska manifestacija koja predstavlja uspje{an spoj tradicionalnog i modernog.
Prva Trka startovala je 1995. godine u vrijeme potpune blokade Jugoslavije i od tada se nalazi u Kalendaru velikih biciklisti~kih manifestacija Svijeta. U proteklih 6 godina stekla je visok renome {to potvr|uje u~e{}e reprezentacija iz 30 dr`ava: Evrope, Azije, Afrike i Amerike. Ovakav uspjeh zavrijedila je zahvaljuju}i kvalitetnoj organizaciji, ali i zbog svojih osobenosti za {ta je u 2000. godini progla{ena velikom sportskom manifestacijom mira. Manifestacija je jedinstvena u Svijetu, jer je organizuju dvije dr`ave (Crna Gora i Italija) koje razdvaja More, ali ve`e istorija i tradicionalno prijateljstvo. Prva je i za sada jedina koja je na jednom mjestu povezala sportiste, sportske poslenike i novinare iz svih republika, sada dr`ava, biv{e Jugoslavije, nedavno zahva}ene etni~ko-religioznim ratom. Posebnu vrijednost joj daje i to {to na Trci u~estvuju reprezentacije iz svih dr`ava Jugoisto~ne Evrope. Ideju Organizatora da VII Trka, koja }e se odr`ati od 11. do 16. Aprila 2001. godine, pro|e kroz 5 
dr`ava: Italiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju, podr`ale su sportske i diplomatske institucije ovih dr`ava, kao i Glavni koordinator Pakta Stabilnosti za Jugoisto~nu Evropu, Gospodin Bodo Hombach.
 
 
 

   Start “Kraljevske trke” u Lecce-u

I dok je “Kraljevska trka” postigla zavidnu afirmaciju u Svijetu, na drugoj strani, zbog brojnih opstrukcija, koje su bile rezultat politi~kih tenzija, ali i zbog nedostatka osje}anja, {ta ova manifestacija mo`e zna~iti za Crnu Goru, kod nas jo{ nije dobila pravo mjesto. U rje{avanju ovog problema, Organizator o~ekuje podr{ku javnih glasila, kao i dragocenu pomo} svih pravih prijatelja dr`ave Crne Gore.

BICIKLIZAM  KAO MOTO I DIO VISOKOZAHTJEVNOG EKO-TURIZMA

 Biciklista se kre}e uz pomo} sopstvene snage i samo kretanje naprijed omogu}ava mu da ne padne. Ovim bicikl razvija duh samouvjerenosti i oslanjanja na sopstvenu snagu koji je blizak duhu slobode - u Crnoj Gori posebno po{tovan. Tako|e, bicikl je simbol onoga koji ne `eli da koristi drugog na putu ka svom uspjehu. To je duh simbola demokratije Ulofa Palmea, dr`avnika koji se bez blindiranog automobila, na biciklu, pojavljivao me|u svojim bira~ima.
 Crna Gora sa netaknutom prirodom omogu}ava idealne uslove za organizovanje biciklisti~kih ruta.
 XXI vijek je doba u kojem je zdrava hrana i zdrav `ivot podignut na nivo vrhunskog eti~kog i estetskog ideala.
 Crna Gora, okrenuta novom vijeku i ekologiji kao najmla|em idejnom projektu Nove Evrope, nudi sve preduslove za razvoj visokozahtjevnog eko-turizma ~iji je biciklizam nerazdvojivi dio.
 Zahvaljuju}i turisti~kim mogu}nostima biciklizma, Crna Gora, kroz “Mediteransku rutu”, zauzima zna~ajno mjesto u evropskom projektu “EUROVELO”, koji }e 2001. godine startovati od Pirineja do Peloponeza.
 
AFIRMACIJA DR@AVE

 Rijetke su dr`ave koje nemaju svoju biciklisti~ku trku. Neke od njih, kao Francuska, u tome imaju stogodi{nju tradiciju. Ova razvijena zemlja Evrope svake godine je trideset dana u znaku svoga «Le Tour De France»-a. Na stazi, ili pored malih ekrana, jer dr`avna televizija Francuske direktno prenosi kompletnu trku, koju, tako|e, prenose i druge dr`ave Svijeta.
       Atraktivnost sporta, lijepi pejza`i Francuske, televizijskom razmjenom, tako postaju dostupni milionskom gledali{tu sa svih meridijana zemljine kugle.
       Zato nije ~udno {to je na najatraktivnijem dijelu staze postavljen spomenik ovoj manifestaciji sa potpisom «Zahvalna Francuska». 
 

Spomenik posve}en «Le Tour de France».

TURIZAM I BICIKLIZAM
 

Na samom prevoju Pirineja i najve}em vrhu koji na «Tour de France»-u, svake godine, uz podr{ku velikog broja gledalaca, savla|uju biciklisti, nalazi se gradi} Po sa samo 500 stanovnika, uglavnom turisti~kih radnika.
 Kuriozitet je {to je broj turista, svakoga dana, ve}i od broja stanovnika, pa je ovaj gradi} ujedno i veliki turisti~ki centar Francuske.
 Kako je biciklizam najzaslu`niji za turisti~ki bum ovoga mjesta, zahvalni mje{tani i dr`ava Francuska podigli su mu atraktivni spomenik.
 Uvjereni smo da }e i Crna Gora prihvatiti svoju «Kraljevsku trku».
 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
CopyrightsŠ
webmaster@montenet.org
Montenet1997
 All rights reserved.
Last updated  Jan 2001