Komentari
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 
Index of montenet home page
 
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
  Mihailo Mandic
Nikceviceve putesestvije po Australiji

Kada je neko spreman da govori protivu Crne Gore i nije~e Crnogorce ka narod i naciju odmah mu se, u okviru srpske zajednice, posveti sva mogu}a medijska pa`nja. Najsvje`iji primjer je gostovanje popa Nik~evi}a, ‘junaka godine’, jerbo je odbranio Vla{ku crkvu od nasrtaja Crnogoraca!? ^im je sletio na sidnejski aerodrom prostrli su mu crveni tepih. Utrkivali su se Srpski Svetski Glas, Novosti, Vesti, a da o srpskom radio programu na SBS kanalu i ne govorimo. Srbi i Crnogorci svakojake fele, su, kona~no, bili pripremljeni i na  TV promociju “junaka godine” i 11.marta Nik~evi} se pojavio na srpskom kanalu TV 31. 

Uz snishodljivog voditelja, Nik~evi} je iskoristio svoju sansu da opravda tro{kove ulo`ene u njegove pute{estvije. Te{ko je zloupotrijebio mogu}nost koja mu se ukazala, jer umjesto da govori o crkvenim pitanjima i propovijedima - on se bavio agitacijom u duhu dnevno-politi~kih prilika.
Zapo~eo je sa temeljnim obja{njenjima kako je Crnu Goru stvorila SPC! Prije Nemanji}a ni|e ni{ta nije postojalo na prostoru dana{nje Crne Gore! Samo pusta ledina. Onda je sa svih strana do{lo ne{to Srba, Nemanja osnovao SPC, a ova napravila SRPSKU Crnu Goru! I sve je bilo pod kontrolom dok se ne pojavi{e Komunisti, pa su se sada o jadu zabavili da ubijede Crnogorce kako su usnuli ru`an san. 
Nipoda{tavao je Akademiju DANU koju vodi jedan najobicniji frizer ( {to je ponovio dva puta – da se slu~ajno ne zaboravi) i ukazivao na te`ak polo`aj CANU. Pri~ao je o nekakvim ~ipovima  koji se usa|uju narodu Crne Gore kako bi se stvorio nekakav novi - crnogorski, a {to sve ima potporu od separatista! Na djelu je op{ta borba i nasilje protivu SPC, jerbo samo ona ima SVA dokumenta iz kojih se vidi prava istina… u njihovim crkvama SVE pi{e, ama ba{ SVE, a ovi izmi{ljeni Crnogorci se boje istine ! E, u toj Crnoj Gori u kojoj je SPC izlo`ena nevi|enim mukama i napadima svakojake vrste, u toj i takvoj Crnoj Gori |e se SPC bori za goli opstanak, zbog ~esa je mora Nik~evi} da se vine preko sedam mora i sedam okeana i da ostavi crkvu u kojoj je ~amio ginisovih 13 dana kako bi po svijetu obja{njavao kako NEMA Crnogoraca, u toj i takvoj Crnoj Gori |e vlada sila i bezakonje - Srpska pravoslavna crkva ima NAJRAZVIJENU izdava~ku djelatnost u vascijelom pravoslavlju!!! Tako veli Radomir Nik~evi}, glavni i odgovorni urednik svega i sva~esa {to se {tampa u cilju odbrane pravoslavlja = srpstva. Imaju i svoje novine Svetigoru, pa onda je i to bilo malo no im je ta i takva Crna Gora dozvolila da svoju ‘istinu’ {ire putem svojega radija Svetigore…pa i film snimaju (koji nije ni{ta gori od onih ameri~kih). Jos jedino nemaju svoju televiziju, a i to }e im, valjda ova Vlast obezbijediti kako bi ih stavili na jo{ ve}e muke! To samo mo`e kod NJIH – {to im vi{e da{ to su ONI na ve}e muke! A kad su na mukama onda se zatvore u crkvu i izla`u najstro`ijem postu i najstro`ijim molitvama kako bi{e  razagnali zle duhove iz Crne Gore…ONI se , ina~e, ne bore protiv ljudi no protiv zlih duhova....

Onda se okrenuo svetom Savi i kad je po~eo da nabraja kako je njegov duh duboko usa|en u svijest Crnogoraca – zafalilo je vremena. Krenuo je, jelte od Savinog kuka, pa Savine vode…pa manastira Savine pa Savin potok…pa Savin – nije se moga vi{e prisjetiti, ali sve je u Crnoj Gori Savino! 
Moze Nik~evi} da pri~a onima koji ‘u~e’ istoriju slu{aju}i televiziju da je najve}i svetac u Crnoj Gori Sv,Sava, ali je istina sasvim druga~ija. U Crnoj Gori je najve}i svetac Sv Petar Cetinjski i trebalo bi biti znano i Nik~evi}u da je Petar I Petrovi} izabran za crnogorsku li~nost Milenijuma, a ne Rastko Nemanji}! Poznato je da SPC ne pominje mnogo Sv Petra iz prostog razloga {to se u njegovo vrijeme nije mnogo pominja ni Sv Sava niti srpstvo, a sto je vidljivo iz Poslanica Sv Petra.
Kada je sve potanko objasnio kakvome su mu~enju izlo`eni u Crnoj Gori pre{a je na Kosovo i ono zbog ~esa je, od druge, i do{a. Od prve je do{a da poni{ti Crnogorce, a od druge da promovi{e svoja ‘knji`evna dijela’ i sakupi ne{to dolara, ^im se zapucalo tamo ON je odma oti{a sa ekipom na lice mjesta da sve ZABILJE@I. Crnogorske vladike i popovi su u borbama predvodili Crnogorce sa pu{kom u ruci, a ON je oti{a da sve zabilje`i! I bio je, veli, istinski svjedok doga|aja. \e se go| ne{to desilo – ON je vidio i zapisao. Tako je i napravio 4 knjige sa preko 1000 fotografija i SVI se pozivaju da dolaze na promocije koje }e se odr`avati u gradovima koje ce Nik~evi} pohoditi. Za tu namjenu ostavio je cipan cijeli mjesec dana. (Dako mu u me|uvremenu Crnogorci ne preotmu ‘njegovu’ crkvu!?) Naravno da je svaka nov~ana pomo} i te kako dobrodo{la (u ovom te{kom trenutku po SPC u Crnoj Gori – dodaje voditelj i umalo da ne ispusti suzu). O tome {ta je sve vidio na Kosovu ON NE]E pa NE]E da pri~a, da ne bi pokvario dan pojedinim gledaocima. Ali, dosljedan sebi, ON }e, ipak, re}i kako je LI^NO vidio silovane starice (od 75 godina), `ene i |ecu, zaklane i unaka`ene …sva{ta je vidio svojim o~ima i sve je odma bilje`io. I Nik~evi} dobro zna e je greota manipulisati sa `rtvama, ali }e njemu, valjda, Bog oprostiti.

Na kraju TV emisije Nik~evic se dosjetio da na sebi ima popovsku mantiju pa je uputio i nekakvu crkvenu poruku slu{aocima kako ne bi{e, u ovom izobilju, zaboravili na svoju pravoslavnu vjeru. Nije zaboravio da napomene da su  ONI {tampali i ud`benike o pravoslavlju za sve uzraste – i to opet u onoj i onakvoj Crnoj Gori! Uto iste~e i vrijeme emisije i nai|o{e neke vedrije teme.

Na ovom mjestu i vazda ubudu}e treba napominjati ono o ~emu SPC ne pri~a ili kada to ~ini onda ga predstavlja u iskrivljenom svijetlu.

 Tako ni ovoga puta nije bilo ni pomena o Ilirima, Rimljanima, Naronskom konventu, rimskoj provinciji Prevalitani, kne`evini Duklji i arhontu Petru iz XI vijeka koji je bio jedan od vazala vizantijskog cara Vasilija I, knezu Vladimiru i Stefanu Vojislavu, koji nakon pobjede nad vizantijskom vojskom na Tu|emilu postaje samostalni gospodar Zete. Ne bje{e pomena ni o knezu/kralju Mihailu ((kraljevske insignije uputio mu je papa Grgur VII)) koji vlada Dukljom/Zetom od 1046-1081, niti se pominje kralj Bodin, sin kralja Mihaila; za cije vladavine Duklja dosti`e najve}e prostranstvo i svoj suverenitet uspostavlja nad Ra{kom, Bosnom, Travunijom i Zahumljem, djelovima Makedonije, Hrvatske i sjeverne Albanije. 

Istina je da je ra{ki veliki `upan Stefan Nemanja 1183 – 1186. godine uz dio doma}e vlastele, koja je izdala interes zemlje, pokorio Duklju/Zetu, razurio gradove u Primorju (osim Kotora) i uni{tio sve {to se uni{titi dalo! (Najnovija istra`ivanja prof Rajka Vuji~i}a ukazuju da su Nemanji}i, zarad kulta SV Save izmjestili mo{ti Svetoga Vladimira Dukljanskoga, koga slave sve tri vjere u Crnoj Gori!) Istina je i da se 1360. godine Zeta izdvaja iz Srpskog Carstva kao samostalna zemlja i da nastavlja svoju dr`avnu tradiciju (dukljansku) i tada na ~elu zemlje dolazi nova dinastija Bal{i}a pa potom Crnojevi}i.
 
Treba re}i da je Crna Gora bila pod Nemanji}ima vijek i po, a Srbija pod Turcima punih pet vjekova pa ih niko ne ugoni u Turke!

Drugi dio pri~e o kojemu se nerado zbori ili se pominje bezo~no i cini~no kao volja crnogorskoga naroda odnosi se na 1918. godinu, kada je novembra mjeseca (24.-29.) u Podgorici odr`ana izdajni~ka tzv Podgori~ka skup{tina kojom je Crna Gora anektirana Srbiji, a dinastija Petrovi}-Njego{ detronizirana. Tada je pofermana srpska okupacija Crne Gore (dobro su poznate rije~i vojvode Mi{i}a upu}ene komandantu srpskih trupa u Crnoj Gori: "Nastavite najenergi~nije i svim sredstvima da se na teritoriji koju je na{a vojska okupirala ugu{i svaka agitacija, pa ma od koga ona dolazila. Za to vam stoje na raspolaganju sva sredstva koja mo`ete raspolagati bez ikakvog prezanja".) I SVA mogu}a sredstva su upotrijebljena. Srpska {tampa u Beogradu je zabilje`ila da to {to ~ini srpska `andarmerija po Crnoj Gori nije ~injeno ni za turskog vakta! Karakteristi~ne su i rije~i potpredsjednika te tzv Skup{tine, Sava Fati}a: "Ja ve molim, gospodo, da stavimo na stranu istoriju Crne Gore. [to se pak ti~e njezine politi~ke istorije, ja je dijelim na dva dijela: na onu do ju~e i od ju~e. Mi vi{e nijesmo Crnogorci nego Srbi." (zapisnik 14/27. 11. 1918)

Ne pominje se nig|e da je odmah potom u krvi ugu{ena crnogorska nacionalna revolucija (Bo`icni ustanak) protiv srpskih okupacionih trupa; moto ustanka je bio ZA PRAVO, CAST I SLOBODU CRNE GORE!
Ustanak je u krvi ugu{en najvi{e zahvaljuju}i savezni~kogm oru`ju, ali je komitovanje – odmetni{tvo nastavljeno do 1926. Pobunjenici, njihove familije i pristalice "stavljeni su van zakona". Nad njima se vr{io "krvavi bijeli teror"…Dakle, o godinama izmedju 1918 – 26, kada vlada mra~no doba krvavoga "bijelog terora" tj. Zvani~noga (dr`avnog) zuluma srpsko-kara|or|evi}koga re`ima, ~iji je cilj bio genocidno uni{tavanje Crnogoraca u svim oblastima `ivota i kulture – nig|e se ne zbori! Valjda se u tim knjigama za koje Nik~evi} veli da ~uvaju istinu o Crnoj Gori i u kojima SVE pi{e mogu na}i i podaci o spaljenim ku}ama i ubijenim Crnogoracima. Tada se Crnogorci hapse i stavljaju na muke. Ni~u vje{ala po Crnoj Gori. Rodoljubi se bacaju u jame; siluje se i plja~ka; pominju se 14 vrsta zlo~ina koje su fa{isti ~injeli u drugom svjetskom ratu! (Dokumenta iz Cetinjskog arhiva koje je objelodanio LSCG !).
Sa ukinutom crnogorskom dr`avom nastaju poni`avanja, najgore vrste, zasluga crnogorske vojske i crnogorske slavne istorije. Nastaje sprda~ina sa crnogorskim barjacima i ratni~kim podvizima Crnogoraca. Svi crnogorski simboli i oznake postaju predmet zabrane, a ka`njava se no{enje crnogorske kape sa pravim oznakama. Tada se na nju utiskuje onaj `ig sa ~etiri ocila kao znak posrbljavanja Crnogoraca. Organizuju se ‘sahrane’ crnogorskih svetinja i po improvizovanim kov~ezima na{ih svetinja mokre okupatorski `andari! Ima li snage SPC da progovori o tim dogadjajima?
Vrsi se svekoliki kulturni genocid nad Crnogorcima. Falsifikuje se crnogorska istorija i kultura. Dekretom regenta Aleksandra Kara|or|evica ukida se autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva i osniva Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Crnogorski svje{tenici se degradiraju i dovode na "prosja~ki {tap". Ime Crne Gore se bri{e i vi{e ne postoji ni kao geografski pojam. Umjesto njega se, mnogo poznije, daje ime Zetska banovina….. 
Na kraju da se osvrnemo na rije~i kralja Nikole.
Kralj Nikola, koji je sam postao `rtva zvani~ne (zavjereni~ke) politike Srbije, u proglasu Crnogorcima na Badnji dan 1918. g. iz izgonstva poru~uje: "Vama je poznato da zvani~na Srbija ve} odavno u Crnoj Gori nije gledala brata i drugara, na zajedni~komu poslu, nego protivnika, koga je po nekomu ~udnomu shvatanju trebalo trsiti, tobo`, u interesu Srbije. Naoru`ani neobje{njivom mr`njom prema Crnoj Gori i njezinijem predstavnicima i li{eni solidne moralne osnove, izvjesni politi~ari iz Biograda, postavili su se u politici prema Crnoj Gori na na~elo: cilj opravdava svako sredstvo…Vo|ena je protiv nas jedna najodvratnija kampanja kojoj je bio cilj: omalova`iti ulogu Crne Gore u ovomu ratu i sru{iti njezin visoki ugled me|u saveznicima…Meni u izgnanstvu ostao je mu~an i ni~ijem nezaslu`en zadatak da branim ~ast i ugled Crne Gore…Pored svijeh kleveta, Vlada Srbije nije uspjela da diplomatski uni{ti Crnu Goru, okupirala ju je, u ime vlade Srbije, njezina vojska. Ona je u{la ne s gran~icom mira i bracke ljubavi, nego s namjerom da sru{i najve}e dobro svakoga naroda i dr`ave – suverenitet njezin i da uni{ti njezino dr`avno bi}e. Da bi se pred svijetom kao Pilat mogla od svoga bogomrskoga i u istoriji nezapam}enoga zlo~ina pravdati i preturati ga na narod crnogorski, ona je falsifikovala volju naroda. Skupila je tzv. Veliku narodnu skup{tinu na jedan nasilni~ki na~in, ~ije odluke nemaju nikakve va`nosti…Crna je Gora Crnogoraca! To je bilo i to }e biti!…Sami Crnogorci i niko vi{e odlu~i}e slobodno zakonskijem putem o budu}nosti Crne Gore…
 

Mnogo je i premnogo sli~nosti sa dana}njim zbivanjima. I danas nas guraju u srpske regione dok srpske stranke u CG vode sanjari Du{anovog carstva (to izjavi g.[o}, a da i ne trepnu) uz podr{ku plemenskih poglavica koji se dovikuju crnogorskim nedo|ijama i tumaraju sa isukanim ma~evima na bruku i sramotu vascijele Crne Gore. Umjesto da se okrenu svojoj domovini i prosperitetu svih njenih gra|ana – siju mr`nju, strah i netrpeljivost. Prijete i ucjenjuju jadno, prosta~ki i primitivno. U{ute jedino pred silom i jedino im je sila mjera demokratije. 
Zar nedavno ne ostado{e bez glasa kada promijeni{e Ustav tzv Jugoslavije, zar su zaboravili kako su organizovali glasanje za njihovoga Vo|u, zar su zaboravili na~in kako je Crna Gora bila uni`ena uz njihov muk!? Nije im trebalo mnogo vremena da evoluiraju u svojim stavovima no se zaogrnu{e, preko no}i, novim Vo|om, a izdado{e doju~era{njeg! Zar o~ekuju da je narod Crne Gore malouman i da }e im i ovoga puta povjerovati!?

Crnogorci su izvukli pouku iz na{ih ‘bratskih’ odnosa – za sva vremena. Zajednice mo`emo praviti samo kao nezavisne i me|unarodno priznate dr`ave, za dobro i Crne Gore i Srbije i cijelog regiona.

Stoga poru~ujemo crnogorskim gra|anima da svoj glas daju onim partijama koje se bore za nezavisnu i me|unarodno priznatu dr`avu Crnu Goru, za modernu dr`avu u kojoj ce prava nacionalnih manjina biti rije{ena po najve}im me|unarodnim standardima, za dr`avu u kojoj }e vjeroispovijest biti li~na stvar svakoga pojedinca, za dr`avu u kojoj }e kult li~nosti biti zamijenjen kultom rada, za pravnu dr`avu u kojoj vlada red i dr`avu u kojoj se postuje Zakon!
 

U ime Crnogorske etni~ke zajednice Australije
Mihailo Mandic, predsjednik
 
 

Montenet.org:  Kao sto zna veliki broj citalaca koji su nam se javljali, komentari citalaca su dobrodosli.  Montenet.org ne prezentuje vecinu komentara koje su licne prirode. Medjutim, ukoliko neko zeli da komentarise ili sugerise teme koje bi mogle biti od interesa citaocima, Monenet.org ce ih okaciti na "http://www.montenet.org/home/letters.htm" po redu u kojem stizu. Mozda je jos jednostavnije ako oni koji hoce da posalju komentar dvostruko pritisnu misa na rijec 'comments', a ukoliko hoce da vide komentare pritisnu misa na rijec  'published' koje se nalaze na dno svake stranice Montenet.org. Alternativno, komentari se mogu poslati na e-mail adresu webmaster@montenet.org

 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  March 1998