Komentari
Comments
Welcome to MONTENET the window with a view of MONTENEGRO
 
Index of montenet home page
 
 
Profile of Montenegro
People of Montenegro
Geography of Mpntenegro
Short History of Montenegro
Montenegrin Culture
Language in Montenegro
Religions in Montenegro
Montenegrin Arts
Montenet Press Cut
Politics in Montenegro
Montenegrin Law
Montenegrin Economy
Travel to Montenegro
Sports in Montenegro
Links to ex Yugoslav Republics
East Europe and Russia
Links to Montenegrin Sites
Site Map of Montenet
Letters&Comments&Suggestions
Miscellaneous
 
Ivan Vule Fridman 

 Osnivacka skupstina Crnogorske asocijacije mladih u dijaspori odr`ana 12.jula 1999. godine u Podgorici donosi:

PROGRAM CRNOGORSKE ASOCIJACIJE MLADIH U DIJASPORI
STATUT CRNOGORSKE ASOCIJACIJE MLADIH U DIJASPORI
ODLUKU O OSNIVANJU CRNOGORSKE ASOCIJACIJE MLADIH U DIJASPORI
 

PROGRAM CRNOGORSKE ASOCIJACIJE MLADIH U DIJASPORI

U V O D

 Crna Gora je kao dr`ava, gotovo hiljadugodi{njeg kontinuiteta vijekovima prolazila kroz razna isku{enja da bi na kraju uvijek opstajala. Vjekovna crnogorska borba za slobodu je odnosila mnoge `ivote njenih gra|ana i stvarala nepodno{ljive uslove za `ivot na ovim prostorima. Stalna borba za dr`avni integritet su`avala je `ivotni prostor Crnogoraca. Tako su, da bi opstali, na{i preci morali da se bore ne samo sa spoljnjim neprijateljem, ve} i sa surovim `ivotnim okru`enjem. Te{ki `ivot u brdima tjerao je generacije Crnogoraca da svoj opstanak tra`e po svim meridijanima svijeta. Veliki broj Crnogoraca je bio  prinu|en da “trbuhom za kruhom” tra`i osnovne uslove za `ivot po Instambulu, Siriji i drugim bliskoisto~nim zemljama. Naj~e{}e su svoj opstanak obezbije|ivali najamnim radom, koji bi im omogu}avao da prehrane svoje porodice u domovini. Bilo je i onih koji su uspijevali da iskoriste svoje preduzetni~ke sposobnosti i da zapo~nu sopstveni posao u inostranstvu. Oni su naj~e{}e ostajali, ali nikada nijesu mogli da zaborave svoju mati~nu zemlju. Oni su znali da u svim velikim ratovima i te{kim uslovima, za Crnu Goru, napuste svoj lagodan `ivot i pridru`e se svojim sunarodnicima u borbi za krvavo ste~enu slobodu njihove i na{e majke Crne Gore.
Od devetnaestog vijeka javlja se veliko interesovanje Crnogoraca za “obe}anu zemlju”. O tome da ni Crnogorce nije zaobi{la “zlatna groznica” govore brojni dokazi da su se Crnogorci masovno vra}ali iz Amerike u svoju maticu prilikom Balkanskih ratova kao i Prvog Svjetskog rata.
Od okupacije Crne Gore, prvo od strane Austro-ugarske 1918., a zatim i od “savezni~kih” srpskih trupa 1918., odlasci Crnogoraca u inostranstvo po~inju biti motivisani i politi~kim razlozima. Naro~ito je srpska okupacija ostavila traga u prisilnom napu{tanju Crne Gore od strane dobrog dijela onih oficijera crnogorske vojske kojima je ne samo li~ni `ivot bio ugro`en, ve} i `ivot najbli`ih ~lanova familije. U to vrijeme talas Crnogorskih izgnanika je zapljusnuo ne samo evropske zemlje i SAD, ve} i zemlje Ju`ne Amerike. To je dovelo do toga da su mnogi Crnogorci zapo~injali nov `ivot u izgnanstvu, od kojih su mnogi ostavljali sna`an trag u ekonomiji, politici, kulturi tih zemalja. Na`alost, mi o njima naj~e{}e malo znamo, a i ono {to se zna skrivano je sistematski od javnosti u Crnoj Gori.
U doba komunizma, u Crnoj Gori se javlja novi talas iseljenika koji poku{avaju da obezbijede bolji `ivot za sebe i svoju porodicu. Mnogi nijesu mogli da u potpunosti iskoriste svoj li~ni potencijal te su tra`ili sredinu koja }e im dati {ansu da okuse ukus li~ne pobjede. Tako je u proteklih nekoliko decenija Crnu Goru napustilo nekoliko desetina hiljada mladih ljudi od kojih je dobar dio bio  fakultetski obrazovan. ^ak su i mnogi eksperti sa titulama magistara  i doktora svoju stru~nost odlazili da dokazuju u visoko razvijenim zemljama. 
Usljed svih ovih uzroka dolazi do rapidnog pove}anja broja crnogorskih gra|ana u svijetu. Veliki broj dokaza ukazuje da je broj Crnogoraca i njihovih potomaka ve}i u dijspori nego i u samoj matici Crnoj Gori.
Dosada{nja dr`avna politika u Crnoj Gori  nije pokazivala du`nu pa`nju prema na{im iseljenicima. Tako da je takva politika dovela do toga da dobar dio onih koji su rodom Crnogorci su izgubili pam}enje o svojoj nacionalnoj pripadnosti ili je ono izbrisano aktivnostima zastupnika drugih velikodr`avnih projekata sa podru~ja Balkana koji negiraju samobitnost crnogorske nacije i dr`ave. Usljed toga se sti~e mi{ljenje kod crnogorskih iseljenika, koji Crnu Goru vide kao svoju domovinu i koji `ele da joj pomognu, da ih ona ne osje}a kao svoje te da ne `eli njihovu pomo}.
Stoga, CAMD nastaje sa namjerom da pove`e mlade Crnogorce, sa svih meridijana, koji `ele da pomognu Crnoj Gori i koji Crnu Goru `ele da vide kao mediteransku, evropsku na gra|anskim vrijednostima utemeljenoj dr`avi. CAMD `eli da Crna Gora postane otvorena i bogata me|unarodnopriznata dr`ava, koja ne da ne}e vi{e primoravati svoju mladost da je napu{ta, ve} }e i mnoge koji su je ve} silom prilika napustili pozvati da joj se vrate - barem svojim kapitalom i znanjem.
 

Osnovna programska na~ela
 

1. Odnos prema dijaspori

CAMD }e raditi na uspostavljanju trajnih veza i dvosmjernog toka komuniciranja izme|u mladih u matici i mladih u dijaspori. CAMD ima za cilj da okupi sve mlade koji se osje}aju Crnu Goru kao svoju zemlju i `ele da joj pomognu da sa {to manje potresa postane konstitutivni elemenat evropskih i svjetskih integracija.
CAMD `eli da crnogorska energija koja je bila primorana da napusti zemlju bude okupljena na jednom mjestu - u okviru mre`e crnogorskih nacionalnih vije}a koja participiraju u organima CAMD -a. Time `elimo da okupimo i me|usobno pove`emo sve mlade Crnogorce, koji se bave ra~unarima, ekonomijom, politikom, pravom, kulturom, ili bilo kojom drugom dru{tvenom obla{}u, ili prirodnom naukom.
@elimo da na{i kvalitetni studenti u zemlji i inostranstvu uspostave me|usobnu saradnju, `elimo da mladi ljudi koji se ve} dokazuju u svojim strukama budu u me|usobnom kontaktu, `elimo da ljudi koji su postigli svoj uspjeh u dijaspori prenesu svoje poruke i znanja mla|im generacijama u matici.
Jedino aktivnim protokom informacija koje }e na kvalitetan na~in da se razmjenjuju izme|u zemlje i inostranstva, mo`e se prevazi}i postoje}i odnos matice i dijaspore.

2. Crna Gora – nezavisna i me|unarodnopriznata dr`ava

        Posljednjih vi{e od 80 godina, `ivota u nekom od dr`avopravnih zajednica sa srpskim i ostalim narodima ju`noslovenskog porijekla, imalo je za posljedicu dezavuisanje dr`avopravnih i nacionalnih interesa crnogorskog naroda i svih gra|ana Crne Gore. I posljednja zajednica, u kojoj formalno jo{ uvijek `ivimo, SRJ je jasan dokaz da svoje nacionalne interese Crna Gora i njeni gra|ani mogu da ostvare jedino, kada ona postane nezavisna dr`ava i da sa tih pozicija uzme u~e{}e u  evropskim i svjetskim integracijama. CAMD }e se zalagati da ova ideja dobije podr{ku me|u gra|anima Crne Gore, koji bi se na ustavom propisan na~in, putem referenduma, izjasnili za nezavisnu i me|unarodno priznatu dr`avu Crnu Goru.
 

3. Crna Gora kao civilno dru{tvo

CAMD }e raditi na uspostavljanju veza izme|u nevladinih organizacija u matici sa njima sli~nih u inostranstvu. Nepotrebno je govoriti od kakvog bi zna~aja bilo ukoliko bi na{ nevladin sektor imao aktivnu saradnju sa nevladinim sektorom razvijenih zemalja. U tu svrhu na{i sunarodnici bi bili na{i najbolji kontakti. Nesumnjivo je da }e najve}i dio njih sa velikim zadovoljstvom prihvatiti ovaj poziv. Time se ostvaruju tri va`na cilja:
? na{e NVO uspostavljaju saradnju sa inostranim, ~ime se omogu}ava razmjena iskustava koja je od ogromnog zna~aja za  nevladin sektor u Crnoj Gori, koji je tek u povoju;
? na{i sunarodnici u dijaspori bivaju motivisani pa`njom koju im matica pru`a i time postaju zainteresovani ako ne da svoje ste~eno znanje i iskustvo u potpunosti valorizuju, ono barem da ga djelimi~no prenesu,
? na{i sunarodnici u sredinama u kojim `ive predstavlja}e najbolje reprezente Crne Gore koji }e dati sna`an doprinos podizanju njenog ugleda u svijetu. Zamislimo samo efekte ukoliko bi 20% na{ih mladih sunarodnika u inostranstvu pokazalo turisti~ki katalog Crne Gore svojim prijateljima, od kojih }e mnogi za nekoliko godina biti ugledni biznismeni, politi~ari ili nau~nici u svojim sredinama.
 
 

4. Odnos dijaspore sa vladinim institucijama

CAMD }e raditi i na uspostavljanju veza izme|u Crnogoraca u dijaspori sa vladinim insitucijama u Crnoj Gori. Potrebno je shvatiti da put kojim je Crna Gora krenula u proteklih dvije godine zahtijeva ne samo `elju za uspjehom, ve} i znanje i iskustvo, koje mnogi na{i sunarodnici posjeduju. Na`alost, Crna Gora se ne mo`e pohvaliti znanjem o tome koja sve va`na mjesta Crnogorci zauzimaju u svijetu. Sjetimo se samo posjete predsjednika Klintona Sloveniji, kada su se Slovenci potrudili da pobroje sve Slovence koji su dali doprinos ameri~koj politici, ekonomiji, kulturi. Koliko Crna Gora zna o svojim velikanima u svijetu?
Crnogorska elita u svijetu mo`e biti od velike pomo}i Vladi Crne Gore u uspostavljanju trajnih veza sa inostranstvom. Ovdje naro~itu zna~ajnu ulogu mogu odigrati na{i biznismeni u svijetu.

5. Crnogorska kultura

CAMD }e podr`ati sve projekte koji se realizuju u Crnoj Gori i van nje, a imaju za cilj pobolj{anje kulturnog `ivota i kvaliteta kulturnih de{avanja u Crnoj Gori. Tako|e di}i }emo svoj glas protiv svih onih projekata, kojima se poku{ava poni{titi kulturna samosvojnost crnogorskog naroda i nacije, i prevesti u ne~iji drugi nacionalni kulturni korpus.
 

6.  Crnogorska elita kao centar okupljanja

Okretanje Crne Gore svojoj eliti, kako u zemlji tako i u inostranstvu, predstavlja}e najbolji udarac epsko-guslarskom, palana~kom, plemenskom mentalitetu. Jedino okretanje kvalitetu, tj. Crnogorcima koji mogu dati zna~ajan doprinos u njenom razvoju u~ini}e da prestanemo da brojimo turske glave i ordene koje su na{i preci osvajali. Crna Gora mora da prihvati vrijednosti i na~ela koja vladaju u razvijenom svijetu. Stoga }e biti na{a uloga od velikog zna~ajau populisanju novog na~ina razmi{ljanja, novog sistema vrijednosti u matici.
 

7. Svjetski Kongres Crnogoraca

CAMD }e raditi na okupljanju cjelokupne crnogorske dijaspore. To zna~i da }e pa`nja biti umjerena i na sve one Crnogorce koji nijesu vi{e mladi, a ipak svojim imenom ili rezultatima zna~e ne{to u sredinama u kojima `ive. Centar tog okupljanja }e biti Svjetski Kongres Crnogoraca (SKC). Prijedlog za stvaranje SKC-a }e biti upu}en ~lanovima Senata CAMD-a. @elimo da se putem SKC-a okupe najugledniji Crnogorci u svijetu. Tako, bi se SKC sastojao od nekoliko tijela koja bi okupljala ljude iste struke, odnosno istih interesovanja. Putem Svjetskog Ekonomskog Kongresa Crnogoraca bili okupljani svi ugledni crnogorski ekonomisti i biznismeni... Jasno je da bi ovaj kongres bio dobra osnova za ulaganje crnogorskog kapitala koji egzistira u inostranstvu, u na{u privredu. 

PREDSJEDNIK 
  OSNIVA^KE SKUP[TINE

Anto Jankovi}

    Na osnovu ~lana 15. Zakona o udru`ivanju gra|ana ("Slu`beni list SRCG", br. 23/90,26/90,13/91 i 30/92), Skup{tina Crnogorske asocijacije mladih u dijaspori donijela je :     
     

STATUT CRNOGORSKE ASOCIJACIJE MLADIH U DIJASPORI

I OP[TE ODREDBE 

^lan 1.
1. Naziv udru`enja je Crnogorska asocijacija mladih u dijaspori (u  daljem tekstu CAMD).
2. Podru~je djelovanja CAMD je na teritoriji Republike Crne Gore.
3. Sjedi{te CAMD je u Podgorici
4. Puni naziv udru`enja je Crnogorska asocijacija mladih u dijaspori, a skra}eni  CAMD.

^lan 2.
Ciljevi i zadaci CAMD su:
1. povezivanje mladih iz Crne Gore, koji `ive u inostranstvu sa mladima koji `ive u Crnoj Gori. . 
2. nezavisna i me|unarodno priznata dr`ava Crna Gora
3. anga`ovanje mladih crnogorskih iseljenika u pravcu davanja
    pomo}i demokratskim procesima u Crnoj Gori;
4. pobolj{anje informisanosti na{ih mladih iseljenika u
    inostranstvu o de{avanjima u Crnoj Gori i njenom okru`enju;
5. uspostavljanje veza izme|u nevladinih organizacija u Crnoj Gori i 
    nevladinih organizacija u svijetu;
6. rad na stvaranju institucije koja }e objediniti sve Crnogorce u
    svijetu u jednu organizacionu formu, Svjetski kongres
    Crnogoraca
7. razvijanje demokratskih institucija;
8. za{tita ljudskih prava i sloboda;
9. razvijanje tolerancije me|u ljudima;
10. promocija ideja civilnog dru{tva me|u mladima.

^lan 3.
1. Programske ciljeve CAMD ostvaruje svojim ukupnim djelovanjem u javnom `ivotu.
2. CAMD sara|uje sa svim organizacijama, pokretima, udru`enjima saglasno uzajamnoj podudarnosti ciljeva i interesa.

^lan 4.
1. Rad CAMD je javan .
2. CAMD preduzima potrebne mjere za obezbje|ivanje javnosti svog rada te puno informisanje ~lanstva i javnosti o radu organizacije.

3. CAMD javnost rada obezbje|uje :
-  javno{}u svojih sjednica 
-  plakatima i drugim na~inima usmenog i pismenog obavije{tavanja 
-  posebnim saop{tenjima  u sredstvima javnog informisanja.  

II PRIPADNOST CAMD-u
^lan 6.
    CAMD okuplja gra|ane, mla|e od 35 godina, iz Crne Gore i inostranstva, koji `ele da uzmu u~e{}a u ostvarivanju programskih ciljeva i zadataka CAMD-a.

^lan 7.
    Da bi postao ~lan potrebno je da pojedinac ispuni pristupnicu i da njegov prijem potvrdi Upravni odbor.

^lan 8.
1. Na odluku Upravnog odbora o prijemu u ~lanstvo ~lana prigovor mo`e postaviti svaki ~lan CAMD.
2. O prigovoru odlu~uje Arbitra`na komisija. Prihvatanjem prigovora prestaje ~lanstvo ~lanu.

^lan 9.
    ^lan ima pravo da pripada bilo kojoj drugoj organizaciji, ako program te organizacije nije u suprotnosti sa programom CAMD.

^lan 10.
    ^lanstvo prestaje istupanjem, o ~emu se daje pismena ili usmena izjava ili vra}anjem ~lanske karte.
 

III PRAVA I OBAVEZE ^LANOVA

^lan 11.
Prava ~lanova su:
? da bira i da bude biran u sve organe CAMD 
? da u~estvuje u radu CAMD
? da daje mi{ljenja, prijedloge i sugestije
? da bude informisan o radu CAMD
? da bude informisan statutarnim opredjeljenjima i programskim aktivnostima CAMD 

^lan 12.
     Obaveze ~lanova CAMD:
? da se pridr`avaju Statuta, op{tih akata i ostalih odluka donijetih od strane   organa CAMD 
? da ~uvaju ugled CAMD
? da za svoj rad, djelovanje i preuzete obaveze li~no odgovaraju

IV ORGANI CAMD
^lan 13.
Organi CAMD su:
? Skup{tina
? Upravni  odbor
? Predsjednik CAMD 
? Senat
? Savjet
? Arbitra`na komisija
? Komisija za `albe
? Generalni sekretar

V SKUP[TINA CAMD

^lan 14.
? Skup{tina je  najve}i organ upravljanja CAMD i ~ine  je izabrani predstavnici ~lanova CAMD.
? Skup{tina se bira svake 3 godine u prvoj sedmici novembra .

^lan 15.
    Skup{tinom predsjedava Predsjednik Skup{tine CAMD.
       
^lan 16.
    Vanredne izbore za Skup{tinu raspisuje Predsjednik Skup{tine CAMD na prijedlog tre}ine ~lanova Skup{tine. Na~in i organizacija izbora za Skup{tinu regulisan je posebnim Pravilnikom o organizovanju izbora za Skup{tinu .
       
^lan 17.
    Skup{tina zasijeda redovno jedan puta u  toku godine.
    Vanredno zasijedanje Skup{tine mo`e da inicira :
-  Predsjednik CAMD
-  ve}ina ~lanova UO
-  jedna tre}ina ~lanova Skup{tine .
    Vanredno zasijedanje Skup{tine zakazuje Predsjednik Skup{tine CAMD, najkasnije sedam dana od dana podno{enja inicijative.
   
^lan 18.
    Nadle`nost Skup{tine je da :
       -donosi Statut, op{te akte 
       -bira i razrije{ava Predsjednika Skup{tine CAMD 
       -bira i razrije{ava Predsjednika CAMD
       -usvaja izvje{taj o radu UO
       -usvaja finansijski plan 
       -odlu~uje o prestanku rada CAMD
       -obavlja  druge poslove vezane za rad CAMD
       -bira i razrije{ava koordinatore radnih tijela 
       -bira i razrije{ava generalnog sekretara CAMD.  

^lan 19.
    Skup{tina po potrebi mo`e formirati i raspustiti radna tijela .
    Radna tijela su du`na da Skup{tini redovno dostavljaju izvje{taje o svom radu .

VI UPRAVNI ODBOR
^lan 20.
1. Upravni odbor(UO) je najve}i organ rukovo|enja izme|u dvije skup{tine CAMD.
2. Upravni odbor mo`e po potrebi formirati komisije i druga radna tijela ~iji ~lanovi ne moraju biti ~lanovi UO.

^lan 21.
1. Sjednicama Upravnog odbora predsjedava Predsjednik CAMD.
2. Sastav i broj ~lanova Upravnog odbora odre|uje Predsjednik CAMD.
3. Mandat  ~lanova UO 2 godine.
4. Upravni odbor donosi Poslovnik o svom radu.
5. Upravni odbor za svoj rad odgovara Predsjedniku CAMD i Skup{tini.
 

VII PREDSJEDNIK CAMD

^lan 22.
1. Predsjednik CAMD rukovodi radom CAMD
2. Predsjednik CAMD predstavlja i zastupa CAMD.
3. Predsjednika CAMD bira Skup{tina CAMD.

^lan 23.
1. Saziva sjednice Skup{tine CAMD.
2. Obavlja i druge poslove koje mu stavi u nadle`nost Skup{tina.
3. ^uva pe~at i ovjerava zvani~na dokumenta.

^lan 24.
1. Bira se na period od dvije godine.
2. Isti kandidat za Predsjednika mo`e biti biran samo dva puta.
3. Du`nost mu prestaje istekom mandata, ostavkom ili razrje{enjem od strane Skup{tine.
4. Za svoj rad odgovara Skup{tini.

VIII SENAT
^lan 25.
- Senat obavlja savjetodavnu funkciju.
- Sastav i broj ~lanova Senata  odre|uje Upravni odbor.
- ^lanove Senata bira Upravni odbor iz redova uglednih gra|ana Crne Gore i inostranstva.
- ~lan Senata ne mo`e biti ~lan CAMD.

IX SAVJET
^lan 26.
- Savjet obavlja savjetodavnu funkciju.
- Sastav i broj ~lanova Savjeta odre|uje Upravni odbor CAMD.
- ^lanovi Senata se biraju iz redova uglednih gra|ana, Crne Gore i inostranstva mla|ih od 35 godina.
- ^lan Savjeta ne mo`e biti ~lan CAMD.

X GENERALNI SEKRETAR
^lan 27.
Generalni sekretar CAMD:
-   vodi knjigu ~lanstva 
-   vodi zapisnik o radu Skup{tine 
-   obavlja administrativno – tehni~ke poslove 
-   obezbije|uje komunikaciju izme|u organa CAMD.

XI ARBITRA`NA KOMISIJA CAMD
^lan 28.
1. Nadle`na je u rje{avanju sporova o primjeni i tuma~enju Statuta i drugih op{tih akata CAMD.
2. Prati primjenu Statuta i daje mi{ljenje o inicijativi za izmjenu i dopunu Statuta
3. Daje mi{ljenje o uskla|enosti rada pojedinog organa sa Statutom.
4. Odlu~uje o prigovoru na ~lanstvo.
5. Arbitra`na komisija se sastoji od predsjednika i dva ~lana komisije.
6. Sastav Arbitra`ne komisije odre|uje Skup{tina CAMD.

XII KOMISIJA ZA `ALBE
^lan 29.
    Donosi kona~nu odluku o uskla|enosti rada pojedinog organa sa Statutom.

^lan 30.
1. Komisija za `albe se sastoji od predsjednika i dva ~lana komisije.
2. Sastav komisije za `albe odre|uje Skup{tina CAMD.

XIII IZDAVA^KA DJELATNOST
^lan 31.
1. Upravni odbor donosi odluku o osnivanju javnih glasila i izdava~koj djelatnosti CAMD.
2. Upravni odbor je nosilac prava i obaveza koje po zakonu imaju izdava~i javnih glasila.
 
 

XIV SIMBOL CAMD

^lan 32.
? CAMD ima svoj znak kojeg odre|uje Skup{tina CAMD posebnom odlukom.
? Na~in upotrebe znaka CAMD odre|uje Upravni odbor CAMD.

^lan 33.
    CAMD ima svoj pe~at koji je okruglog oblika sa utisnutom aplikacijom koja simbolizuje dr`avne granice Republike Crne Gore, slovima CAMD na sredini i tekstom Crnogorska asocijacija mladih u dijaspori.

XV IMOVINA I FINANSIRANJE
^lan 34.
1. Imovina CAMD je jedinstvena i nedjeljiva.
2. Imovinom upravlja Upravni odbor.
3. CAMD se finansira od ~lanarine, dobrovoljnih priloga, finansijskih subvencija, ostavnine, kamata na uloge, dividendi, zakupnine i na drugi zakonom dozvoljeni na~in.
                             
^lan 35.
    Predsjednik CAMD i koordinatori projekta du`ni su podnijeti izvje{taj Skup{tini o tome kako je ostvaren projekat i kako su odobrena sredstva utro{ena za taj projekat.
                                              
^lan 36.
    Ukoliko se sredstva nenamjenski tro{e  ili se program ne ispunjava, Skup{tina mora donijeti odluku o prestanku finansiranja datog projekta i pokrenuti ispitivanje odgovornosti lica zadu`enog za taj projekat .

^lan 37.
    Predsjednik je du`an da redovno dostavlja finansijski izvje{taj.
 

XVI PROMJENA  I STUPANJE NA SNAGU STATUTA

^lan 38.
    Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta mo`e pokrenuti najmanje dvije tre}ine ~lanova Skup{tine.
                                                 
^lan 39.
    Inicijativa za izmjenu i dopunu Statuta se dostavlja u pismenom obliku nadle`nom radnom tijelu tj. Arbitra`noj slu`bi, koja je du`na da za prvu narednu sjednicu Skup{tine dostavi svoje mi{ljenje o prispjeloj inicijativi .
    Prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta mora da sadr`i ta~nu formulaciju ~lanova Statuta koji se mijenjaju .
    
^lan 40.
    Odluku o izmjeni i dopuni Statuta donosi Skup{tina dvotre}inskom ve}inom glasova .

^lan 41.
    Rad CAMD prestaje odlukom Skup{tine tro~etvrtinskom ve}inom glasova od ukupnog broja prisutnih poslanika .
                            
^lan 42.
    Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na osniva~koj skup{tini.
 

                                                                                                                 PREDSJEDNIK
  OSNIVA^KE SKUP[TINE
Podgorica,  12.jula 1999. godine                         
                                                                Anto Jankovi}

ODLUKU O OSNIVANJU CRNOGORSKE ASOCIJACIJE MLADIH U DIJASPORI
 

    Na osnovu ~lana 15. Zakona o udru`ivanju gra|ana("Slu`beni list SRCG", br. 23790, 26/90, 13/91 i 30/92), Osniva~ka Skup{tina Crnogorske asocijacije mladih u dijaspori na svojoj sjednici odr`anoj u ponedjeljak, 12.jula 1999. godine donijela je :

O  D  L  U  K  U

1. Osniva se Crnogorska asocijacija mladih u dijaspori, (u daljem tekstu CAMD).
2. Ciljevi i zadaci CAMD su:
? povezivanje mladih iz Crne Gore, koji `ive u inostranstvu sa mladima koji `ive u Crnoj Gori. .
? anga`ovanje mladih crnogorskih iseljenika u pravcu davanja
    pomo}i demokratskim procesima u Crnoj Gori;
? nezavisna i me|unarodno priznata dr`ava Crna Gora
? pobolj{anje informisanosti na{ih mladih iseljenika u
   inostranstvu o de{avanjima u Crnoj Gori i njenom okru`enju;
? uspostavljanje veza izme|u nevladinih organizacija u Crnoj Gori i 
    nevladinih organizacija u svijetu;
? rad na stvaranju institucije koja }e objediniti sve Crnogorce u
    svijetu u jednu organizacionu formu, Svjetski kongres
    Crnogoraca
? razvijanje demokratskih institucija;
? za{tita ljudskih prava i sloboda;
? razvijanje tolerancije me|u ljudima;
? promocija ideja civilnog dru{tva me|u mladima.

3. Imenuje se Nedjeljko \urovi} za predsjednika Crnogorske asocijacije mladih u dijaspori.
4. Ovla{}uje se Anto Jankovi} da zastupa  Crnogorsku asocijaciju mladih u dijaspori u procesu registracije kod Ministarstva pravde Republike Crne Gore.

   Na Osniva~koj skup{tini su prisustvovali i svojim glasom podr`ali njeno osnivanje:
     br.l.k.   potpis

1. Nedeljko \urovi}  10363  _______________

2. Sr|a @ari}   8600   _______________
 

3. Zlatko Vujovi}  142970  _______________
 

4. Ognjen Spahi}  _______  _______________ 
 

5. Anto Jankovi}  1714   ______________
 

6. Bla`o Crvenica  _______  ______________
 

7. Ratko Cerovi}  26495  ______________
 

8. Damir Ra{keti}  10380  ______________
 

9. Jovan Leki}   ________  ______________
 

1o.Violeta Vujovi}  111371  ______________
 

                                                            PREDSJEDNIK 
         OSNIVA^KE SKUP[TINE

Podgorica,12.jula 1999.                                                                                                   
                                                           Anto Jankovi}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montenet.org:  Kao sto zna veliki broj citalaca koji su nam se javljali, komentari citalaca su dobrodosli.  Montenet.org ne prezentuje vecinu komentara koje su licne prirode. Medjutim, ukoliko neko zeli da komentarise ili sugerise teme koje bi mogle biti od interesa citaocima, Monenet.org ce ih okaciti na "http://www.montenet.org/home/letters.htm" po redu u kojem stizu. Mozda je jos jednostavnije ako oni koji hoce da posalju komentar dvostruko pritisnu misa na rijec 'comments', a ukoliko hoce da vide komentare pritisnu misa na rijec  'published' koje se nalaze na dno svake stranice Montenet.org. Alternativno, komentari se mogu poslati na e-mail adresu webmaster@montenet.org

 

[Index] [Profile] [People] [Geography] [History] [Culture] [Art] [Language] [Religion] [Miscellaneous
[Site-map] [News] [Politics] [Law] [Economy] [Travel] [Sports] [Letters] [Links] [ExYu] [EE&Russia]
 Comments and suggestions are welcome and selected will be published
Copyrights©
webmaster@montenet.org
Montenet 1997
 All rights reserved.
Last updated  March 1998