Projekat-Zaštićena Dječja Kuća           

                                       

 

 

Sažetak Projekta

 

 

 

1) Obrazloženje

 

     Crna Gora kao članica Savjeta Evrope i potpisnica Konvencije Un o zaštiti prava i sloboda djeteta, dužna je poštovati regulative pomenutih. Zaštićena Dječja Kuća predviđena je kao tranzitni dom za djecu beskućnike. Ova djeca su u visokoprocentualnom iznosu žrtve:

 

a) incesta,

b) sex-trafikinga,

c) fizičkog maltretiranja,

d) psihičkog ugnjetavanja,

e) eksploatacije vitalnih organa,

f) i ostalih vidova maloljetničkog iznuđivanja.

 

    U cilju smanjenja rizika od ovih pojava naš projekat kao i plan i program podređen je Ustavu RCG i Konvenciji UN o zaštiti prava i sloboda djeteta.

   Program rada sa djecom bekućnicima počeo je 01.01.2003.g. , a 01.06.2003.g. sa radom počinje prva kombinovana stanica tipa tranzitno-stacionarne, koja će brinuti o djeci sa ulice u RCG. U smislu obezbjeđivanja smještaja, edukacije, psiho-socijalnog programa kao i pravne i medicinske zaštite Fondacija je ostvarila bitne kontakte sa organima Vlasti RCG i od istih dobila podršku.

 

- Podržavajući Projekat sledeće državne institucije potvrdile su želju da pomognu isti i to:

 

1) Ministarstvo prosvjete i nauke- Izrada psiho –socijalnog kao i edukativnog programa za neformalno školovanje štićenika Fondacije,

2) Ministarstvo rada i socijalnog staranja- Pomoć u kadrovskoj osnovi kao i koordinaciji pri prikupljanju informacija o djeci i pomoć u saradnji sa Centrima za socijalni rad i staranje u Republici i okolini,

3) Ministarstvo zdravlja – Pomoć u medicinskoj prventivi i zaštiti štićenika,

4) Ministarstvo Unutrašnjih Poslova-  Koordiniranje u akcijama koje su predviđene za otkrivanje djece beskućnika kao i njihovih iznuđača,te prikupljanje informacija o istim,

5) Škola za obrazovanje odraslih – Pomoć u napredovanju štićenika kroz neformalno školstvo te njihovu dokvalifikaciju odnosno prekvalifikaciju.

 

 Takođe podrška je uslijedila i od kolega iz NGO sektora koje se bave rješavanjem slične problematike.

 

 

 

 

2) CILJEVI

 

 

1)       Smanjenje zloupotrebe maloljetnika,

2)        Sankcionisanje iznuđivača,

3)       Ukoliko je moguće-povratak u zdravu porodičnu sredinu djeteta,

4)       Posredništvo u prihvatanju ove djece u državne institucije,

5)       Rušenje tabua hraniteljstva,

6)       Buđenje građanske inicijative u svrhu pomoći djeci sa ulice,

7)       Zaštita prava i sloboda djece,

8)       Podsticanje školovanja djece beskućnika,

9)       Prevencija korištenju narkotika u ovim grupama,

10)   Radno osposobljavanje štićenika,

11) Razvijanje samopouzdanja i pravilno izgrađivanje profila ličnosti djeteta.

 

 

 

 

3)    METODE

 

   - Građanin koji spozna dijete beskućnika dužan je istog prijaviti službi MUP-a preko besplatnog poziva 112.

   - Služba MUP-a će dijete beskućnika skloniti sa ulice dovodeći ga u «Z.D.K.».

  -  «Z.D.K» po prijemu će  dijete  identifikovati, zatim koordinacijom Centra bezbijednosti i Centra za soc.staranje matične opštine djeteta pronaći optimalno rješenje za njegov povratak. Povratak je organizovan preko Centra bezbijednosti i Centra soc.staranje opštine gdje je dijete pronađeno uz koordinaciju stručnog tima  Fondacije. U vrijemenu koje protiče do pronalaženja rješenja za dugoročni smještaj djeteta( državna institucija ili zdrava sredina u porodici), isto boravi u «Z.D.K.», sa tretmanom koji je predviđen uslijed kratkotrajnog boravka djeteta u tranzitnoj stanici. Lica koja su osumnjičena za bilo koji vid zloupotrebe djeteta beskućnika sankcionišu se. Djeca bez mogućnosti povratka kući ili  državnoj instituciji u gradu odnosno državi iz koje potiču ostaju na brigu i njegu Fondaciji. Ista se priključuju dugoročnom tretmanu predviđenog programa za rad stručnog tima sa štićenicima. Za predmet podučavanja u edukativnim radionicama predviđeno je :obrazovanje,kultura i zanat. Pored aktivnosti u radionicama djeca će biti podvrgnuta psiho-socijanim tretmanima stručnog tima kvalifikovanog za tu sekvencu programa.

 

 

 

 

4) FONDACIJSKE SLUŽBE     

 

a)       Animatorska Služba

 

Ova služba broji dva zapošljena lica kvalifikovana za rad sa djecom.Animator u programu igra ulogu roditelja: odvodi i dovodi dijete iz vrtića odnosno škole,rješava sa njim zadaću,vodi ga ljekaru u slučaju bolesti itd. Jedan od dvojice animatora je dežurni tj. Radi treću smjenu i nadgleda objekat i štićenike, i u slučaju nužde pritiče štićeniku u pomoć.

 

 

 

 

 

b) Stručni tim

 

 Stručni tim podrazumijeva kvalifikovan sastav od četiri lica i to :   pedagog, psiholog,sociolog i instruktor zanata. Za plan i program rada istih zaduženo je Ministarstvo prosvjete i nauke, te u ovom slučaju neformalnog školstva brigu o polaganju razreda odnosno prekvalifikacije ili dokvalifikacije štićenika,preduzima Škola za obrazovanje odraslih u Nikšiću.Stručni tim je zadužen za rad u obrazovanju,kulturi i socijalizaciji štićenika kao i brizi o mentalnom zdravlju istih.

 

c)  Kuvar i Higijeničar

d)  Upravni Odbor

- Na svakodnevnim  sastancima određuje strategiju realizacije projekta,koordinira sa ostalim fondacijskim organima i nefondacijskim službama,te donosisve bitne odluke pridržavajući se pri tom:Statuta Fondacije,  cilja  projekta,Ustava i Konvencije UN o dječijim pravima.

 

 

 

5)  NEFONDACIJSKA SLUŽBA

-  Medicinska Služba

 

Ova služba neće biti pod ingerencijom Fondacije već će po Hipokratovoj zakletvi postupati pružajući medicinsku pomoć i zaštitu štićenicima. Po potrebi ova služba će obavljati preglede,kontrole,ili pak upućivati štićenike na liječenje ukoliko zdravlje štićenika ugroženo.                                                                                                                              

 

-          Nadzorni organ

Ovaj organ ima ulogu nadzora Projekta i sastavljen je na sledeći način :

Naziv institucije ili organizacione jedinice

Broj predstavnika

1.Ministarstvo Unutrašnjih Poslova

1

2.Ministarstvo prosvjete i nauke

1

3.Ministarstvo zdravlja

1

4.Ministarstvo rada i socijalnog staranja

1

5.Bord Donatora

1

6.Bord Realizatora

1

7.Upravni Odbor Fondacije

1

8.NGO sektor

1

9.Ministarstvo pravde

1

10.Lokalna Uprava

1

11.Mediji

1

12.Bord građana

1

 UKUPNO

12 članova

 

-          Radni skup ovog organa se održava mjesečno jedanput.

- Na istom se razmatra validnost rada u cilju  realizacije Projekta,te kontrola izvještaja rada timova kao i korekcije u sprovođenju programa.Sve službe Fondacije su obavezne na svakodnevne izvještaje o realizaciji aktivnosti.

- Nadzorni organ na osnovu činjeničnog stanja određuje dalju strategiju poslovanja.

 

 

 

 

 

 

 

              6)     B U Dž  E  T     P  R  O  J  E  K  T  A

                             a) TEKUĆI TROŠKOVI

 

 

Naziv stavke

Jedinica mjere

Broj jedinica

Cijena jedinice

UKUPNO

Zakup objekta

1 mjesec

12

300

3600

Komunalije

1 mjesec

12

150

1800

Korištenje telefona,internet

1 mjesec

12

80

960

Amortizacija

1 mjesec

12

100

1200

Animator 1-dohodak

1 mjesec

12

300

3600

Animator dežurni

1 mjesec

12

400

4800

Ekonomista

1 mjesec

12

150

1800

Psiholog

1 mjesec

12

400

4800

Pedagog

1 mjesec

12

300

3600

Sociolog

1 mjesec

12

250

3000

Kuvar

1 mjesec

12

150

1800

Higijeničar

1 mjesec

12

100

1200

Instruktor zanata

1 mjesec

12

250

3000

Hrana

1 mjesec/1 osoba

12 x 20

35

8400

Higijenski pribor

1 mjesec/1 osoba

12 x 20

5

1200

Sredstva za održavanje higijene u objektu

1 mjesec

12

10

120

Radni materijal

1 mjesec

12

50

600

Troškovi drustvenih aktivnosti štićenika

1 mjesec

12

50

600

Nepredviđeni troškovi

1 mjesec

12

30

360

                                                                                   UKUPNO :

43.740,00

 

             b)   Fiksni Troškovi

 

Naziv stavke

Jedinica mjere

Broj jedinica

Cijena jedinice

UKUPNO

Posteljina

1 krevet

30

25

750

Ubrusi

1 osobax 2 ubrusa

60

2

120

Fen

1 komad

3

20

60

Veš mašina

1 aparat

1

450

450

Sudomat

1 aparat

1

550

550

Štednjak

1 aparat

1

350

350

Frižider

1 aparat

1

400

400

Kuhinjski namještaj

1 garnitura

1

800

800

Trpezarijski namještaj

1 garnitura

5

250

1250

Orman

1 komad

90

15

1350

Krevet

1 komad

100

30

3000

Kuhinjski pribor

1 garnitura

30

15

450

TV

1 kom

2

300

600

Video rekorder

1 aparat

1

150

150

Radio-kasetofon

1 komad

3

50

150

Sitni kućanski aparati

1 komad

4

40

160

Preventivni medicinski pribor

1 komad

30

5

150

Pribor za nastavu

1 kom

30

20

600

UKUPNO:

11.340,00

 

 

Ukupni troškovi projekta:

 

a+b = 43.740,00 + 11.340,00 = 55.080,00

 

 Sve izražene sume su u EUR.

 Odjeća i obuća za djecu prikupljaće se akcijama u RCG i preko NGO-a .

Svaka donacija u vidu gore navedenih stavki umnogome će umanjiti tekuće odnosno fiksne troškove.

 

 

7) Samofinansiranje Projekta

 

1) Djeca će shodno svojim mogućnostima privređivati tako što će pomagati građanstvu u obavljanju djelatnosti koje su legalne i prikladne njihovom uzrastu .Građanin će poštovanjem pomoći maloljetnika uplaćivati na žiro račun Fondacije ugovorom o radu potvrđenu svotu. Od te svote štićenik će imati i svoj džeparac.

 2)  Fondacija organizuje Školu engleskog i italijanskog jezika kao i matematike za osnovce.Program nazvan» Mala škola za( Male) Velike ljude»obezbijeđuje edukaciju  iz pomenutih oblasti obrazovanja za materijalno neovisnu djecu. Za djecu koja su materijalno ugrožena nastava je besplatna.Sav prihod namjenjen je za «Z.D.K.».

3) Od 01.09.2003.g.  Fondacija aktivira dječiju radionicu i igraonicu «OZ».Ista je namjenjena brizi o najmlađima materijalno neovisnih roditelja. Za djecu samohranih roditelja boravak djece je besplatan.

4) Od 01.01.2004.g. sa radom počinje instrumental caffe»Atlantida» . U istom bi se služilo isključivo bezalkoholno piće,brza hrana i kolači. «Atlantida» je predviđena i za održavanje književnih večeri,instrumental mini koncerata, modnih revija i sl. Prihod bi takođe bio namjenjen «Z.D.K.».

 

     Stalna grupa djece broji 20 maloljetnika, a  u  tranzitnim  grupama  u  ljetnjoj  sezoni  broj  djece  beskućnika  je   za 300% veći u odnosu na stalnu grupu...

 

 

KRIZNA STAVKA-   OBJEKAT BOSE I MIHAILA NENEZIĆA U  BARU

Ovo su snimci objekta Bose i Mihaila Nenezića u Baru .Pomenuta lica izdaju prenoćište djeci prosjacima i beskućnicima po cijeni od 3 EUR  . (Ne)Uslovi života su kao što ćete  primjetiti – nesanitarni !

Ovaj objekat je uglavnom «preplavljen» romskim tranzitnim grupama prosjaka.

 U istom objektu već oko četiri godine živi sada već četrnaestogodišnja djevojčica Sanja Slavković.Njen otac je skoro preminuo u  Šabcu. Ona ima još jednu mlađu sestru Vericu( 12 g.),brata Milenka (10 g.) i najmlađi od četvoro je Goran( 6 g.). Sanjina majka se zove Milica, i romske je nacinalnosti. Trenutno živi u vanbračnoj zajednici sa svojim partnerom, vodeći «brigu» samo o najmlađem djetetu -Goranu. Goran prosi za njihovu egzistenciju. Ostalo troje maloljene djece takođe su prepušteni ulici. Problem dobija na težini saznanjem da je Sanja dijete sa teškim psihičkim poremećajem ,te da joj treba poseban tetman i njega... To je samo jedna životna priča porodice beskućnika... Jedna od mnogobrojnih...

 

  -   Djece ima još u stalnoj grupi ,ali   držeći se Konvencije UN o dječijim pravima i slobodama  poštujemo njihove želje da ostanu anonimni, a  dosadašnje publikovane informacije  su objavljene samo i samo uz saglasnost tretiranih.

                             

 

 

 

 

 

Iz Ustava RCG

Član 16.

 Nepovredivost

Slobode i prava su nepovredivi. Svako je obavezan da poštuje slobode i prava drugih.Zloupotreba sloboda i prava protivustavna je i kažnjiva.

Član 20.

Nepovredivost ličnosti 

-          Jamči se nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta čovjeka, njegove privatnosti i ličnih prava.Jamči se dostojanstvo i sigurnost čovjeka.

 Član 24.

Poštovanje ličnosti

   Jamči se poštovanje ljudske ličnosti i dostojanstva u krivičnom i svakom drugom postupku, u slučaju lišenja, odnosno ograničenja slobode i za vrijeme izvršavanja kazne.Zabranjeno je i kažnjivo svako nasilje nad licem koje je lišeno slobode, odnosno kome je sloboda ograničena, kao i svako iznuđivanje priznanja i izjava.

Zaštita fizičkog integriteta 

   Niko ne smije biti podvrgnut mučenju, ponižavajućem kažnjavanju i postupanju.Zabranjeno je vršiti na čovjeku, bez njegove dozvole, medicinske i druge oglede.

 

Član 28.

Kretanje i nastanjivanje

  Građaninu se jamči sloboda kretanja i nastanjivanja.Sloboda kretanja i nastanjivanja može se ograničiti samo ako je to potrebno za vođenje krivičnog postupka, sprečavanja širenja zaraznih bolesti ili za odbranu RCG.

 

 

Član 31.

Podaci od ličnosti

   Jamči se zaštita podataka o ličnosti. Zabranjena je upotreba podataka o ličnosti van namjene za koju su prikupljeni.Svako ima pravo da bude upoznat sa podacima koji su prikupljeni o ličnosti koji se na njega odnose, kao i pravo na sudsku zaštitu u slučaju zloupotrebe.

Član 34.

Slobode čovjeka

   Jamči se sloboda ubjeđenja i savjesti.Jamči se sloboda misli i izražavanja mišljenja, slobode vjerovanja, javnog ili privatnog ispovijedanja vjere, kao i sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti,kulture i upotrebe svog jezika i pisma.Niko nije obavezan da se izjašnjava o svom mišljenju, vjeri i nacionalnoj pripadnosti.

Član 52.

Pravo na rad

   Svako ima pravo na rad, na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, na pravične i humane uslove rada i na zaštitu za vrijema  nezaposlenosti. Zabranjen je prinudni rad.

Član 59.   Porodica uživa posebnu zaštitu. Roditelji su obavezni da brinu o djeci, da ih vaspitavaju i školuju.

Član 61.   Zloupotreba djece

   Zabranjena je zloupotreba djece. Zabranjeno je zapošljavanje djece i maloljetnjika na poslovima štetnim za njihovo zdravlje i razvoj.

KONVENCIJA UN O PRAVIMA DJECE

Član 39.

«Države potpisnice preduzeće sve odgovarajuće mjere da promovišu fizički i psihički oporavak i socijalnu reintegraciju djeteta koje je žrtva bilo kakvog zanemarivanja,iskorištavanja ili zlostavljanja; mučenja ili bilo kog drugog oblikaokrutnog,nehumanog ili ponižavajućeg tretmana ili kazne;ili oružanih sukoba. Tal oporavak i reintegracija obaviće se u okruženju koje njegujezdravlje,samopoštovanje i dostojanstvo djeteta