Fondacija HOME je osnovana 14.02.2001.godine.Osniva? i Predsjednik iste je Željka Krivokapi?. Misija Fondacije sastoji se u pružanju socio-sanitarne pomo?i samohranim majkama,nezbrinutoj djeci i osobama tre?e dobi bez tu?e njege i zaštite.U proteklom periodu Fondacija je uspjela realizovati slede?e aktivnosti:

a)CENT ZA LIJEK, LIJEK ZA ŽIVOT 1- Kampanja sakupljanja nov?anih sredstava za kupovinu medikamenata maloljenom sinu samohrane majkeiz Bara

b)MALA ŠKOLICA ZA VELIKE LJUDE – Besplatna škola engleskog jezika za materijalno ugrožene osnovce iz barske opštine. Predava? je samohrana majkakoja je eminentni višegodišnji pedagog i predava?.

c)Kampanja PROZOR – Kupovina prozorske zaštite za novi dio škole Anto ?edovi? u Šušnju-Bar

d)CENT ZA LIJEK ,LIJEK ZA ŽIVOT 2 – Kupovina medikamenata za oboljelu staricu iz Bara

e)Linija pomo?i POKLON?I? 1 – Poklon u obu?i siromašnoj djeci u Starom Baru

f)Linija pomo?i POKLON?I? 2 – Poklon boži?ni paketi?i prvacima u školi Anto ?edovi? u Šušnju ,Bar

g)Samo SIGURAN KORAK 1 – Poklon obu?a za sve šti?enike škole za obrazovanje i osposobljavanje djece sa posebnim potrebama» 1. Jun»,Podgorica

h)Samo SIGURAN KORAK 2 – Pomo? u zimskoj i proljetnoj obu?i djeci samohranih majki iz Bara

i)Samo SIGURAN KORAK 3 – Poklon - sportske patike-za djecu besku?nike u Baru

j)CENT ZA LIJEK,LIJEK ZA ŽIVOT 3 – Kupovina ljekova djevojci koja je invalid I kategorije tj. 100% vec 20 godina- Branislava Petrovi? ,Igalo

k)CENT ZA LIJEK,LIJEK ZA ŽIVOT 4 – Kupovina i nabavka ljekova iz inostranstva (Italija) starcu koji je preživio moždani udar

l)Kampanja HLADNO JE ! – Prikupljanje odje?e i obu?e od gra?ana Bara za djecu besku?nike

m)HRANOM PROTIV GLADI- Organizovanje vikend menze za djecu besku?nike

n)PROBUDIMO OSMJEH- Linija nov?ane pomo?i najugroženijim samohranim majkama iz barske opštine

o)OKRUGLI STO na temu- Projekat«Zašti?ena Dje?ja Ku?a- njegova realizacija i dalja egzistencija .Projekat je modul zaštite prava djece kroz obezbije?ivanje smještaja injege djece besku?nika kao i socio-pravna pomo? djetetu žrtvi doma?eg nasilja

p)AKCIJA!- Uz koordinaciu MUP-a, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Fondacija je pružila jednodnevni boravak za 27 maloljetnih besku?nika koji su upu?eni preko nadležnih organa mati?nim gradovima .Isti su preuzeli brigu o njima,dok su tri punoljetna lica pod sumnjom za iznu?ivanje maloljetnika predati istražnom zatvoru u Spužu

q)POKLON?I? 3 – Pomo? Romskoj djeci u prigradskim naseljima u Baru. Pomo? se sastoji od obu?e i odje?e

Projekti u pripremi su:

-AMBROZIJA - Najjeftinija omladinska menza u gradu. Aranžman hrane po uzoru na McDonalds

-OZ -Igraona za djecu iz socijalno ugroženih porodica

-BUS (Be like US) – Omladinskikafe klub sa instrumental muzikom, kulturnim doga?ajima, gostovanjima eminentnih li?nosti iz svijeta filma , kniževnosti , slikarstva ,muzike...

-SLOBODA ODJEVANJA – U cilju modne edukacije omladine u saradnji sa Udruženjem manekena i foto modelaAngiELLITE predvi?aju se predavanja , seminari revije u smislu izu?avanja modne kulture. Za socijalno ugroženu omladinu sve aktivnosti su besplatne. Glavni cilj je osloba?anje omladine od kompleksa niže vrijednosti i vra?anje samopouzdanja .